Głównej zawartości

 
 

Celem projektu jest ulepszenie ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu pod kątem zmniejszenia niepewności pomiaru, opracowanie ultradźwiękowej metody detekcji i różnicowania mikrozatorów w płynącej krwi oraz opracowanie modelu systemu pomiarowego przeznaczonego dla protezy ReligaHeart EXT.

 

Podstawowym problemem klinicznym mechanicznego wspomagania serca jest minimalizacja ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Wczesne wykrycie mikroskrzeplin indukowanych przez protezę serca umożliwiłoby podjęcie działań zapobiegających powstaniu groźnej dla życia skrzepliny o dużym stopniu organizacji. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu wspomagania wymagany jest również pomiar przepływu krwi wytwarzanego przez protezę serca. Przedmiotem projektu jest opracowanie ultradźwiękowego urządzenia przeznaczonego do pomiaru przepływu i detekcji mikrozatorów w pozaustrojowej protezie serca ReligaHeart EXT. Projekt bazuje na badaniach podstawowych przeprowadzonych m.in. w ramach programu wieloletniego Polskie Sztuczne Serce.

Najważniejszymi efektami projektu będą: zwiększenie bezpieczeństwa wspomaganego pacjenta, zmniejszenie liczby powikłań i kosztów leczenia a przez to umożliwienie leczenia większej liczby pacjentów z tych samych środków finansowych.

Pracownia Sztucznego Serca wykonuje w ramach projektu następujące badania i prace konstruktorskie: opracowanie systemu pobierania krwi zwierzęcej, adaptacja metody ostrej trombogenności dla kontrolowanego indukowania mikrozatorów, opracowanie metod referencyjnych zliczania i różnicowania mikroskrzeplin we krwi, przystosowanie elementów konstrukcyjnych protezy serca ReligaHeart EXT dla wyposażenia ich w przetworniki pomiarowe, opracowanie metod i przeprowadzenie badań walidacyjnych ultradźwiękowego pomiaru przepływu i detekcji mikroobiektów na płynie krwiozastępczym oraz finalnie przeprowadzenie badań in-vitro opracowanej metody i urządzenia na krwi zwierzęcej.

Oczekiwany rezultat projektu to model urządzenia pomiarowego wraz z sondami i oprogramowaniem, zdolnego do pomiaru przepływu krwi z dokładnością około 10% oraz zliczania i klasyfikowania względem wielkości obiektów (mikroskrzeplin embolii gazowych) unoszonych z prądem płynącej krwi.